måndag 17 oktober 2011

Liberal röst i utrikespolitiken behövs för frihet och demokrati

Birgitta Ohlsson gjorde under FPs landsmötes sista pass ett uttalande som jag ställer mig helt bakom, om Dawit Isaaks fall. Här kan du läsa talet i sin helhet:

"Folk­par­ti­ets landsmöte 2011 har myc­ket tyd­ligt visat att par­tiet står sta­digt för­ank­rat vid sina libe­rala röt­ter. De fri­het­liga vär­dena, demo­krati och mänsk­liga rät­tig­he­ter, har varit i fokus genom hela mötet. Vår vär­de­grund är glasklar.

Där­för kan vi inte avsluta landsmö­tet idag utan att nämna Dawit Isaak. Han har i år varit fri­hets­be­rö­vad i ett decen­nium. Till­sam­mans med tjugo andra fängs­la­des han i sep­tem­ber 2001 efter ett upp­rop för demo­krati i Eri­trea. Tio år i fång­en­skap – i strid mot allt vad rätts­stat, mänsk­liga rät­tig­he­ter och demo­krati heter.

För Dawit Isaaks fri­het måste den libe­rala rös­ten höras mer i svensk utri­kes­po­li­tik. Vi måste öka insat­serna utan­för Sve­ri­ges grän­ser, genom att bland annat:
1. EU bör belägga pre­si­dent Afewerki och hans när­maste krets med inre­se­för­bud. Frys deras till­gångar och utfärda rik­tade sank­tio­ner mot dem.

2. Vi bör sna­rast skicka en högni­vå­de­le­ga­tion till Eri­trea för att kräva att få möta Dawit Isaak till­sam­mans med ett läkarteam.

3. Allt bistånd som ris­ke­rar gynna Eri­treas rege­ring måste stry­pas. Enbart huma­ni­tärt bistånd som direkt hjäl­per det eri­tre­anska fol­ket ska ges.

4. Afri­kanska Uni­o­nen, vår grann­re­gion, måste mobi­li­se­ras som en alli­e­rad. Eri­trea har kun­nat vifta bort euro­pe­isk inbland­ning i det de kal­lar ”interna ange­lä­gen­he­ter”. De kan inte lika enkelt vifta undan sina afri­kanska kollegor.

5. Svenska repre­sen­tan­ter på högsta nivå bör följa upp den Habeas-Corpus-inlaga som skic­kats till högsta dom­sto­len i Asmara om Dawit Isaaks fall.

Fri­he­ten måste segra. Fri­het åt Dawit Isaak!"


Heja Birgitta Ohlsson!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar