onsdag 29 juni 2011

Schmidt och Paulsen samtalar om Grekland

Krisen i Grekland fortsätter och många frågar sig hur vi ska komma vidare. Olle argumenterar för vikten av att stötta Grekland i deras svåra situation. Marit menar att det stora problemet är att det grekiska folket inte stödjer "sin egen frälsning". Se Olles och Marits samtal här.Det finns också fler diskussioner, om bl.a. Schengen, SAAB och kärnkraft, på Folkpartiets hemsida och på YouTube.

Olle debatterar mot euroskeptikern Jens-Peter Bonde

Torsdagen den 23 juni mötte Olle Jens-Peter Bonde i en debatt på BBC Radio. Jens-Peter grundade det euroskeptiska partiet Junirörelsen i Danmark. Tryck här för att i efterhand höra de deras argument i hur vi kan gå framåt i EU-samarbetet och hur Greklands ekonomiska kris kan lösas på bästa sätt.

tisdag 28 juni 2011

Ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter


Olle Schmidt tillsammans med Mozes Mzila Ndlovu, integrations- och försonimgsminister i Zimbabwe

Olle deltog i Liberal Internationals årliga kongress i Manila häromveckan. Där talade han på ett seminarium om ekonomisk tillväxt och de mänskliga rättigheterna. Talet i sin helhet och i original kan du läsa här. Nedan ett kort referat av Olles huvudpunkter.

"Som liberal har jag alltid trott att tillväxt och välstånd går hand i hand med demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Hållbar, stabil tillväxt kan inte finnas om inte de grundläggande rättigheterna tillgodoses.

Vissa säger att detta är fel, och de pekar bland annat på Kina. Men samtidigt finns många studier som pekar i motsatt riktning. Jag tror historien går den liberala vägen. Den senaste tidens händelser i Nordafrika - men även utvecklingen här i Sydostasien - visar på det.

Låt mig utveckla dessa tankar och ge fem konkreta exempel på faktorer där bristande respekt på mänskliga rättigheter påverkar den ekonomiska tillväxten negativt.

1. Korruption och dåligt samhällstyre frodas där fri media saknas. Korruption är ett definitivt hinder för tillväxt.

2. Resursslöseri. Förtryck leder till migration och braindrain från ett land, förutom problemen med bristande land- och äganderätt som stävjar ekonomisk tillväxt.

3. Tillväxt kräver stabilitet men förtryck ger inga stabila förhållanden. Den arabiska våren är ett solklart exempel.

4. Förtryck är dyrt. Stater som måste hålla sin befolkning i underkastelse lägger stora summor på säkerhetspolis, militär och beväpnade miliser.

Utan respekt för varje individs grundläggande mänskliga rättigheter kan vi inte bygga en hållbar värld. Ekonomisk tillväxt överlever inte i längden utan en demokratisk bas. Även i Kina kommer demokratin och liberalismen en dag att segra."

torsdag 23 juni 2011

Striktare budgetregler banar väg för ett svenska deltagande i euron

Idag röstade Europaparlamentet om de sex lagförslag som ska förbättra styrningen av den ekonomiska politiken inom EU, den sk SEX-PACKEN.


De nya reglerna ska leda till att länderna snabbt upptäcker och tar itu med stora budgetunderskott och hindrar en ökning av statsskulder genom utökad användning av sanktioner. Sanktionerna ska kunna utdömas med viss automatik.
Allt för att hindra ett nytt Grekland!

Jag är nöjd med den kompromiss som uppnåtts med medlemsländerna och kommissionen trots att knäckfrågan om nya röstregler i rådet - inte kunnat lösas.

Krisen för eurosamarbetet visar att det behövs större automatik i beslutsfattandet när ett land bryter mot reglerna. Medlemsländer ska inte kunna blockera beslut om sanktioner mot ett land. Jag beklagar att rådet inte vill gå oss till mötes på den punkten.
Men nu stundar nya förhandlingar. Lissabon-fördraget har givit EP ett ökat ansvar, som inte längre kan ignoreras av ministrarna. I detta fall är det framförallt den tyska förbundskanslern och den franske presidenten, som vägrar ge med sig. Intressant nog var det ju också båda dessa länder som började med att bryta de ingångna reglerna, Stabilitets- och tillväxtpakten.

Helt klart är att förtroendekrisen för euron visar på allvarliga brister i det politiska ledarskapet i Europa.

Jag hade hoppats att de svenska socialdemokraterna skulle ha stött de skarpa förslagen om balans i budgeten. Men det blev lite si ock så med det, tyvärr.

Min uppfattning är att om svenskarna ska rösta ja till euron måste det finnas strikta regler på plats. Självklart borde de socialdemokratiska kollegerna fullt ut stödja förslagen om en budgetpolitik som uppmanar till sunda statsfinanser, något som socialdemokraterna på 90-talet själva introducerade i Sverige.

Därtill har jag tillsammans med Olle Ludvigsson lyckats få igenom ett förslag som värnar de svenska kollektivavtalen och stärker principen att lönebildning inte ska bestämmas på EU-nivå utan även fortsättningsvis av arbetsmarknadens parter.

Idag röjdes det sista hindret - förhoppningvis - för att socialdemokraterna ska kunna stödja svenskt deltagande i europluspakten. Och då kan vi lämna EU-kritikerna från Ungern, Tjeckien och Storbritanninen. Ska Sverige tillhöra EU:s inre kärna häller inte sådant sällskap.


Glad Midsommar,
önskar jag er alla!

fredag 17 juni 2011

Chee Soon Juan får LI:s Frihetspris

Styrelsen för Liberala Internationalen har idag i Manila utsett Chee Soon Juan från Singapore till LI:s Frihetspris. Förslaget kom från FP och Silcs Martin Ängeby höll en engagerande plädering som fick stort stöd av delegaterna.

Chee Soon Juan är en kontroversiell politiker i Singapore och generalsekreterare för Singapores demokratiska parti (SDP). Han har blivit gripen och fängslad ett antal gånger för sin politiska verksamhet, främst för att upprepade gånger ha trotsat Singapores lagar om polistillstånd före politiska demonstrationer eller offentliga tal i politiska frågor.

tisdag 14 juni 2011

Är kvinnor i ECB-styrelse viktigt för nya ECB-chefen

Ekonomiutskottets ledamöter frågade under eftermiddagens sammanträde ut den italienska centralbankschefen Mario Draghi, som föreslås bli nästa chef för Europeiska centralbanken (ECB). Som en av den liberala gruppens företrädare fick jag möjlighet att ställa en fråga.

"Är det inte ett problem i dialogen med medborgarna att det inte finns en enda kvinna i ECB:s styrelse eller ledning?"

Draghi svarade att han erkänner att det "är ett problem". Samtidigt konstaterade han att det i fördraget inte står något om kvoter reserverade för kvinnor. Men det är ett generellt problem, erkände Draghi efter att ha pressats av mig.

onsdag 8 juni 2011

Därför ser vi med oro på vad som händer

Öresundsregionen har blivit en framgångssaga och Nordens största storstadsregion, med god tillväxt och många arbetstillfällen. Det råder ingen tvekan om att det är den fria rörligheten och regionala integrationen som bidragit till framgången.
Vi drar gemensam nytta av samarbetet med närmsta grannarna.
Därför ser vi med oro på vad som nu händer över sundet. Signalerna som skickas från ett Danmark, med en stark populistisk kraft i Dansk Folkeparti, är mycket olycksbådande. Små och stora kliv tas just nu i riktning bort från den öppna och gemensamma regionpolitiken.

Läs mer om detta i Kvällsposten den 8 juni 2011, där jag och min FP-kollega Christer Nylander skriver om dansk politik och Öresundsintegrationen. .