onsdag 26 februari 2014

Stärkt konsumentskydd vid köp av försäkringar

Idag röstade vi igenom ett reviderat försäkringsförmedlardirektiv och jag är positiv till vad vi kom fram till, framförallt det stärkta konsumentskyddet. Det nya direktivet innebär också förbättrad genomlysning av avgifter och provisioner.

Jag är speciellt glad att vi i den liberala gruppen fick igenom ett krav på att även företag, t ex resebyråer och biluthyrningsföretag, som säljer försäkringar som sidoverksamhet ska omfattas av direktivet. Detta stärker konsumentskyddet, du som konsument ska vara lika trygg om du köper en reseförsäkring på resebyrån som när du köper en reseförsäkring som del av din hemförsäkring.

Det har varit känsligt i förhandlingarna när det gäller frågan om försäkrningsförmedlarna ska omfattas av ett provisionsförbud vid försäljning av sparförsäkringar. Nu kom vi överens om en kompromiss där de medlemsländer som vill ska kunna gå så långt som att införa provisionsförbud och det är jag nöjd med.
 
Nyheter i försäkringsförmedlardirektivet som röstades i parlamentet:
  • Direktivets tillämpningsområde utvidgas till all distribution av försäkringar. Till exempel måste resebyråer om de säljer reseförsäkring utbilda sin personal i enlighet med direktivets regler. Undantag görs dock även i fortsättningen för försäljning av en försäkring som komplement till en vara, t.ex. vid köp klockförsäkring i samband med köp av klocka.
  • Reglerna för att informera kunden om avgifter och provisioner för sparförsäkringar skärps. De medlemsländer som vill ska kunna införa ett provisionsförbud. Reglerna ska samordnas med regelverket som är beslutat i MiFID2 för sparprodukter.
  • Det införs ett förköpsfaktablad också för produkter som omfattas av IMD2, ett produktinformationsblad, PID.
  • Det införs strikta regler kring så kallad "tying" av försäkring med en kompletterande produkt. Kunden måste få information om pris för de separata delarna av ett paket och kunna köpa delarna tillsammans eller separat. Undantag görs för försäkringar som har olika nivåer på försäkringsskyddet och eller försäkringar som täcker flera risker, t.ex. hemförsäkring
  • Sanktionsreglerna skärps jämförs med nuvarande direktiv. Bland annat införs miniminivåer för böter för brott mot direktivet på 5 miljoner euro.
  • Den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA ska tillfälligt kunna förbjuda eller begränsa försäljning av produkter.
  • Det införs regler och skydd för uppgiftslämnare upptäcker regelbrott hos en förmedlare vid s.k. whistle blowing.
  • Försäkringsförmedlare som säljer försäkringar via internet inkluderas i direktivet, d.v.s. försäkringsförmedlare på nätet som Insplanet måste följa reglerna i IMD.
  • Personal hos försäkringsförmedlare måste få en fortbildning på minst 200 timmar under en femårsperiod (40 timmar per år). Ett oberoende organ måste kontrollera och certifiera kompetensen hos personalen.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar