måndag 10 maj 2010

Europeiska tillsynsmyndigheter ges muskler att agera

Idag antog Europaparlamentets utskott för Ekonomi- och valutafrågor ett paket med betänkanden som stärker EU:s finanstillsyn. Jag röstade för förslaget eftersom jag tror på att tillsynsmyndigheterna ska ges mer muskler och att det behövs ännu bättre samarbete och mer informationsutbyte på EU-nivå.

Det är bra att EU tar ytterligare ett steg i riktning mot en sammanhållen struktur för finansiell reglering och tillsyn. Det var brister i nationell tillsyn som gjorde att finanskrisen blev så omfattande. Räddningsaktionen av Benelux-banken Fortis, som skulle administreras av tre nationella tillsynsmyndigheter, är ett obehagligt exempel på dålig gränsöverskridande kontroll.

Ett råd som ska övervaka systemrisker inrättas. Rådet ska bland annat bestå av EU-ländernas centralbankschefer och personer från ECB och EU-kommissionen, och kan utfärda varningar och rekommendationer. Dessa är inte offentliga, men om ett land inte följer dem måste det förklara varför.n

Tre nya myndigheter införs för att övervaka banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag. Daglig tillsyn sker dock på nationell nivå. Dessa myndigheter får rätt att lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter.

Nu läggs ett nytt europeisk ramverk, en infrastruktur, för tillsynen för banker, försäkringsbolag och finansbolag, som är ett steg i rätt riktning för oss som vill återskapa förtroendet för finansmarknaderna med ökad genomlysning och balanserade regleringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar