onsdag 11 november 2009

Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2008: "EU:s pengar används ineffektivt"

Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2008 presenterades av igår i Europaparlamentets Budgetkontrollutskott av revisionsrättens ordförande Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Vi liberaler är besvikna. Fortfarande är budgetförvaltningen inom EU otillfredsställande. Inom de områden där EU är direkt ansvarig för budgeten är felen små, men inom verksamhetsområdet “Sammanhållning”, som är det näst största verksamhetsområdet och som står för nästan en tredjedel av budgeten, är fortfarande problematiskt. Här förekommer flest fel i EU:s budget. Det är ett område som också medlemsstaterna har ett tydligt ansvar för.

Europeiska revisionsrätten uppskattar att minst 11 procent av det totala belopp som betalats i ersättningar inte borde ha betalats ut inom "sammanhållning". Det handlar om 2,7 miljarder euro, vilket är en alldeles för hög siffra.

Ett stort antal länder motsätter sig att EU-länderna ska obligatoriskt ta fram ekonomisk redovisning och revisionsberättelser. Endast fyra länder - Sverige, Storbritannien, Danmark och Nederländerna- presenterar, på frivillig basis, ekonomiska deklarationer. Andra länder framför en rad argument mot denna typ av frivillig rapportering.

Kommissionen borde sätta upp en röd lista med de länder som vägrar hjälpa till att samla in information och kontrollera uppföljningen av hur EU-pengar används. Medlemsstater måste hållas ansvariga för skattebetalarnas pengar som de använder i EU-projekt.

Trots att Sverige uppfattas som ett land som sköter sina budgetåtaganden i EU konstaterar revisionsrätten att det finns brister i hur återrapportering skett till kommissionen rörande strukturfonder under åren 2000-2006.

Det behövs bättre och effektivare kontrollsystem och goda exempel behöver lyftas fram. För att minska antalet fel behöver också minska komplexiteten i regelverket. EU-kommissionen måste nu utarbeta skarpa förslag till översyn av budgetförordningen, en ny budgetram och en reformerad budget.

Fakta Europeiska revisionsrätten:

Europeiska revisionsrätten är en institution inom EU. Den inrättades 1975 i Luxemburg för att granska tillgångarna inom EU-institutionerna. Revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsstat och dess nuvarande ordförande är Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Revisionsrättens uppdrag är att oberoende granska unionens inkomster och utgifter samt att bedöma huruvida EU:s institutioner fullgör sina uppgifter. Revisionsrätten undersöker om de ekonomiska transaktionerna redovisats korrekt, genomförts lagligt och tillbörligt samt förvaltats på ett ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisionsrätten publicerar resultaten av sin granskning i offentliga rapporter. Dessa rapporter presenteras för Europaparlamentet, som kan besluta om att ge ansvar eller ansvarsfrihet för Kommissionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar