onsdag 23 oktober 2013

Europaparlamentet stödjer gemensamma verktyg för brottsbekämpning

Idag, den 23 oktober, gav Europaparlamentet stöd för ett initiativ att EU-kommissionen och EU:s medlemsländer ska ta fram gemensamma verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet. Det är ett steg i rätt riktning.

I Europa finns 3 600 kriminella ligor och varje år inbringar handel med droger, människor, vapen och förfalskade varor hundratals miljoner euro. Varje år genererar människosmuggling 25 miljarder euro och smugglade cigaretter 10 miljarder euro. Det finns 10 miljoner illegala vapen i EU. Enbart korruptionen kostar årligen EU 120 miljarder euro och uppskattningsvis 100 miljarder euro av offentliga inkomster försvinner varje år på grund av momsbedrägeri. Detta är mycket allvarligt i tider av ekonomisk kris och vi måste ta gemensamma krafttag för att lösa dessa problem.

Rapporten fick stort stöd i Europaparlamentet, och den stora frågan var hur mycket inflytande EU:s myndigheter och institutioner bör ha i förhållande till medlemsstaterna. Jag vill se en större harmonisering av lagar på vissa områden. Att ytterligare stärka Europol, inrätta en europeisk åklagare och på sikt skapa ett europeiskt FBI är nödvändigt i kampen mot de kriminella ligorna. Efter dagens omröstning understryker Europaparlamentet också behovet av en EU-åklagare och det är ett steg i rätt riktning.

Det finns dock mycket kvar att göra. Lissabonfördraget stärkte Europols mandat men det räcker inte. Än idag är myndigheten beroende av att EU-länderna vill dela information och samarbeta. Om vi inte gemensamt tar krafttag mot den gränsöverskridande brottsligheten kommer Europa halka efter. Det är inte acceptabelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar