onsdag 27 oktober 2010

Pacta sunt servanda: Avtal måste följas om ekonomisk styrning!

I går diskuterade Ekonomiutskottet i parlamentet lagstiftningspaketet till nya ekonomiska styrregler inom EU och inom euroområdet. Jag framhöll vikten av att alla medlemsländer ska om möjligt omfattas av det nya regelverket.

Lagstiftningspaketet består av sex förslag: fyra handlar om finanspolitiska frågor, däribland en genomgripande reform av stabilitets- och tillväxtpakten, och två nya förordningar ska säkerställa att framväxande makroekonomiska obalanser i EU och euroområdet upptäcks och hanteras på ett effektivt sätt.

Lissabonfördraget har gett ett större inflytande till Europaparlamentet i EU. Ett exempel är dessa lagförslag. Europaparlamentet och finansministrarna i EKOFIN kommer nu att behandla lagförslagen och måste komma överens om den gemensamma lagstiftningen.

Om sanktionsmekanismen

Ett av förslagen i lagstiftningspaketet går ut på att stabilitets- och tillväxtpakten att bli mer ”regelbaserad” och sanktioner kommer att vara den normala följd för länder som inte fullgör sina skyldigheter.

De föreslagna sanktionsmöjligheterna gäller i detta läge enbart Euroländerna. Tanken är dock att systemet på sikt ska gälla alla EU-länder. Det är också svenska regeringens och Folkpartiets inställning.

EU 27 - omfattas inte nu, men "kanske" senare

När medlemsstaterna nästa år och 2011 förhandlar, ser över, nästa budgetperiod, dvs. för åren 2014- 2020, kommer man ta ställning till alla 27 medlemsländerna ska omfattas av reglerna.

Europaparlamentet röstade i förra veckan i Strasbourg för en rapport i ändringsförslag till ett betänkande med rekommendationer till kommissionen om förbättring av ramarna för ekonomisk styrning och stabilitet i unionen, särskilt inom euroområdet.

Parlamentet stödde mitt förslag som innebär att samtliga 27 medlemsstater - inte bara euroländerna - om möjligt bör följa de nya ekonomiska riktlinjerna som föreslagits.

För att återställa förtroendet för euron är det viktigt att förslagen om skärpt budgetdisciplin inte vattnas ur. Men det är precis det som verkar hända, kommenterar Olle Schmidt, som understryker att skarpa regler behövs för stabilitet och förtroende för EU och euron.

Under debatten i Ekonomiutskottet i går sa jag att för att eurområdet ska blir större och fler länder byta till euron så krävs, för att medborgarna ska acceptera att byta sin valuta, strikta och konsekventa regler. Det handlar inte om att straffa de länder som inte lever upp till reglerna utan det handlar om att följa de regler som gemensamt satts upp.

Pacta sunt servanda

Principen om att "avtal ska hållas", måste gälla för reglerna för ekonomisk styrning. Principen grundar sig på tanken att eftersom parterna fritt får komma överens om ingående av avtal och innehållet i avtal skall parterna även hålla sig till avtalet. Om part bryter mot en klausul i avtalet har motparten rätt att åberopa vissa åtgärder, till exempel natura fullgörelse eller i extrema fall hävning.

Sanktionsmekanismen borde i så hög utsträckning som möjligt gälla alla 27 medlemsländerna i EU. Detta främst av två skäl:

1. Det var staternas, bankers och finansiella institutioners sårbarhet som låg bakom skuldkrisen som vi upplevt i Sydeuropa, inte euron. Därför är det lämpligt att alla EU-länder omfattas av samma stränga regler, inte bara euroländerna.

2. Ett annat skäl är att vi själva befinner oss på trygg mark men riskerar att drabbas om andra inte sköter sig (oavsett valuta). Den största krisen för Sverige problemen i Baltikum, snarare än Grekland. Det gör det naturligt för Sverige att insistera på stränga regler för alla.

Förhandsgranskning av budgeten

Det föreslås att bli en stärkt koordinering av budgetarbetet inom EU. Det införs en europeisk "semester", en samordnad budgetkoordinering.

Det innebär att svenska regeringen kommer att skicka in vårbudgeten till Kommissionen, som därefter granskar den inför det att regeringen konkretiserar sina förslag och lägger fram höstbudgeten.

Mer makt till eurogruppen?

Eurogruppen får formellt sett inte mer makt i förslaget. Det finns inget som explicit ger mer makt åt eurogruppen. Frågan är vad som kommer att hända i praktiken...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar